Trang chủ / Giới thiệu

Giới thiệu

 1. Chức năng
  – Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thi và đánh giá chất lượng giáo dục các bậc học và các loại hình đào tạo của Trường;
  – Triển khai thực hiện các hoạt động về công tác khảo thí; công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác thanh tra đào tạo trong Trường;
  – Thực hiện công tác được phân công trong quản lý phôi bằng, chứng chỉ.
 2. Nhiệm vụ
  a. Công tác Khảo thí
  – Phối hợp tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ khảo thí;
  – Xây dựng các văn bản triển khai thực hiện quy chế, quy định, kế hoạch hoạt động liên quan đến công tác khảo thí;
  – Chủ trì, phối hợp với các Khoa, Bộ môn xây dựng, bổ sung, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi, kiểm tra của Trường;
  – Phối hợp với Phòng Đào tạo, Khoa, Trung tâm tổ chức, chỉ đạo điều hành việc thực hiện công tác thi kết thúc học phần (bao gồm kỳ thi chính, kỳ thi phụ nếu có) và kiểm tra chứng chỉ theo kế hoạch của Trường;
  – Phối hợp với Phòng Đào tạo, Khoa, Trung tâm cung cấp các số liệu thống kê về kết quả học tập của sinh viên cho các đơn vị có liên quan trong Trường để quản lý, theo dõi, công bố, thông báo v.v… theo yêu cầu của Trường ngay sau khi có kết quả;
  – Thực hiện công tác quản lý, bảo mật đề thi, lưu trữ bài thi, điểm thi theo quy định.
  b. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục
  – Tư vấn, xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;
  – Phối hợp, xây dựng các văn bản triển khai thực hiện quy chế, quy định liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng;
  – Tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục;
  – Phối hợp, triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục của Trường và ở các đơn vị. Tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trong toàn Trường;
  – Tư vấn cho Hiệu trưởng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo chất lượng giáo dục;
  – Phối hợp, đề xuất tổ chức hoặc đề cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn hoặc đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ về kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.