Trang chủ / Giới thiệu

Giới thiệu

 1. Chức năng
  – Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đánh giá chất lượng giáo dục các bậc học và các loại hình đào tạo của Trường;
  – Triển khai thực hiện các hoạt động về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác thanh tra đào tạo trong Trường;
 2. Nhiệm vụ

  Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục
  – Tư vấn, xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;
  – Phối hợp, xây dựng các văn bản triển khai thực hiện quy chế, quy định liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng;
  – Tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục;
  – Phối hợp, triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục của Trường và ở các đơn vị. Tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trong toàn Trường;
  – Tư vấn cho Hiệu trưởng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo chất lượng giáo dục;
  – Phối hợp, đề xuất tổ chức hoặc đề cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn hoặc đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ về kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.