Trang chủ / Đảm bảo chất lượng (trang 3)

Đảm bảo chất lượng

Tháng Tám, 2019

Tháng Năm, 2019

  • 13 Tháng Năm

    Các văn bản về kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục

    STT Tên văn bản Số công văn Ngày ban hành 1 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học  12/2017/TT-BGDĐT 19/5/2017 2 Sử dụng tài liệu hướng dẫn  đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học 768/QLCL-KĐCLGD …

  • 13 Tháng Năm

    Các văn bản về tự đánh giá chương trình đào tạo

    STT Tên văn bản Số công văn Ngày ban hành 1 Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH 769/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 2 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo …

Tháng Một, 2019

Tháng Tám, 2018

Tháng Sáu, 2018

Tháng Tư, 2018